zuidgevel2

Zoals te lezen valt in mijn artikel over de westgevel van Kasteel Geldrop (gedenksteen Adriaan van Sprangh) wordt de onderzoeker via een onvolledige Stelling van Pythagoras als het ware aangezet tot het “raadplegen” van de zuidgevel van het kasteel. Dat wil zeggen, leidde tot het getal 16. Het oudste middendeel toont de jaartalankers 1 6 1 6. De aanwijzing “16” impliceert dat het jaartal 1616 als 16-16 moet worden gezien: 2x het getal 16.

Op de afbeelding hieronder zien wij alleen het oude middendeel aan de zuidelijke kant van Kasteel Geldrop. De nieuwere aanbouwen aan de linker- en aan de rechterkant laten wij even buiten beschouwing. Waar het nu om gaat, zijn alle muur- en jaartalankers. Boven zien wij vier verticale muurankers (ook wel “schoten” genoemd). Daaronder zien wij de ankers die het jaartal 1616 vormen.

(eigen foto)

 

Om tot de code te komen dienen de verticale muuranker als cijfers te worden gezien: 4x een cijfer 1.  Net als wij bij 16-16 deden, verdelen wij nu ook 1-1-1-1 in twee paren: 11-11.

Onder elkaar verkrijgen wij (met denkbeeldige verbindingsstreepjes):

11-11
16-16

Lezen wij dit van onder naar boven, dan zien wij een nieuw jaartal verschijnen:

1611

In dat jaar 1611 is een Eeuwig Edict afgekondigd (zie het separate artikel daarover). De beginletters hiervan vormen E en E. In het alfabet staan deze letters op de 5de plaats, dus E en E staan binnen het raadsel gelijk aan 5 en 5.

Hiermee kunnen wij het meestergetal 55, zoals gevonden op de westgevel, beschouwen als een aanwijzing. Bovendien ontbreekt ook hier iets, net als op de westgevel bij het wapen van Van Sprang. Daar was het de Stelling van Pythagoras waaraan kennelijk het cijfer 4 ontbrak. En hier is dat het cijfer 5, dat wil zeggen als men een eenvoudig sommetje zou maken met daarin de getallen 11 en 16.

Deze som kan aldus van boven naar beneden worden gemaakt: 11 (+ 5 =) 16. En dat lezen wij aldus als denkbeeldige getallen:

 

Dus: 5 5 = E E (naar het rangnummer in het alfabet), de geheime verwijzing naar de beginletters van Eeuwig Edict.

Als we verder naar de foto van de zuidgevel kijken, zien we dat op de bovenverdieping, bij het raam aan de rechterkant, de luiken gesloten zijn. Deze luiken zullen echter nooit open te zien zijn, om de eenvoudige reden dat er geen raam achter zit, maar een muur. Het raam er vlak naast is het enige raam in de kamer aan die kant. In de kamer met de valse luiken is tegen de betreffende buitenmuur een kast geplaatst.

Naast dat dit een praktische reden was om meer bergruimte in de betreffende kamer te creëren, heeft het ook te maken met het raadsel. Door de permanent gesloten luiken is er op de bovenverdieping namelijk sprake van maar drie echte raampartijen.

kasteel geldrop 3-4

De benedenverdieping heeft wel vier echte raampartijen. Wat we dus kunnen zien als wij de zuidgevel van Kasteel Geldrop bekijken, is, vertaald naar cijfers:

boven 3 en onder 4.

We kijken vervolgens in het Eeuwig Edict hoe we dat kunnen vertalen (zie het artikel over de ee-check voor een uitleg):

Wet 3, het 4de woord = aen

Binnen het raadsel vormt het woordje aen de code voor een jaartal dat Vincent van Gogh via het raam zou benadrukken in zijn meesterwerk “De Aardappeleters”. De code is eenvoudig: de letters volgen hun rangnummer in het alfabet: a = 1, e = 5, n =14. Dus aaneen: 1514, het jaar van de beroemde droevige ets Melencolia I van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer.

Op deze ets bevindt zich een magisch vierkant met daarin 16 cijfers en getallen. Het heet magisch te zijn, omdat hoe je alles ook bij elkaar optelt in het vierkant, de uitkomst altijd 34 is. In wiskundige termen: 34 is de constante factor. Met andere woorden, de 3 respectievelijk 4 raampartijen van Kasteel Geldrop kunnen hiernaar verwijzen. Vincent van Gogh vond dat ook, vandaar dat hij dit vierkant als code heeft toegepast in zijn werk “De Aardappeleters”.

magisch vierkant - cf 34
Het magisch vierkant zoals afgebeeld op de ets Melencolia I van Albrecht Dürer (Wikimedia Commons)

Het getal 34 is echter ook de uitkomst van de som 17 + 17, de getallen die wij in het midden van het vierkant terugzien als 10+7 en 6+11. In het jaar 1717 verenigden zich in Londen vier vrijmetselaarsloges, waarmee de eerste grootloge werd opgericht.  Het moge duidelijk zijn dat de Engelse oprichters bij het vaststellen van hun “beginjaar 1717” zich door dit vierkant hebben laten leiden.

Heilig Kruis

Er lijkt qua naam een verband te bestaan tussen enkele dorpen in de omgeving van Nuenen en de wetten waarnaar via het Eeuwig Edict wordt verwezen via de zuidgevel van Kasteel Geldrop. De betreffende dorpen zijn Opwetten en Nederwetten, twee plaatsen in de buurt van Nuenen, waar Vincent van Gogh veel heeft geschilderd. De heersende opinie is dat het woord “Wetten” iets met vocht te maken heeft (“wet” in het Engels betekent in het Nederlands “nat”). Het zou dan om moerassige gronden gaan in het beekdal van de rivier de Dommel.

Als we de rivier de (Kleine) Dommel vanuit Geldrop gaan volgen via Nuenen en Nederwetten, in de richting van Son, passeren we een eilandje met daarop een watermolen en restanten van de priorij Hooidonk. Dit klooster voor adellijke dames bestond van 1146 tot 1648. Het werd bewoond door de reguliere kanunnikessen van Augustinus. De naam Hooidonk werd in de loop der tijd op allerlei verschillende manieren gespeld, zoals Hooijdonk, Hooydonck, Hoydonc, Hoijdonck, enzovoort).

Het bijzondere van het klooster in Hooidonk was, dat er een bijzondere relikwie werd vereerd. Dat was een splinter van het Heilige Kruis, het kruis waaraan Christus is gestorven. In codeverband is het opmerkelijk dat de splinter (een partikel genoemd) in tweeën is gesplitst (net als we doen met 11-11 en 16-16). De twee hout-delen zijn in de vorm van een Latijns kruis in een monstrans geplaatst. Deze monstrans bevindt zich in de Sint-Lambertuskerk in Nederwetten:

© 2022 Parochie Heilig Kruis

De zwarte houtsplinter in de monstrans was aanvankelijk ongeveer 8 centimeter lang. Het stukje hout zou in 1220 bij de adellijke nonnen van het Klooster Hooidonk zijn terechtgekomen door een gift van een edele ridder, die het na een kruistocht als souvenir had meegenomen uit het Midden-Oosten.

De relicten van Hooidonk

Opmerkelijk is dat de muur- en jaartalankers op de zuidgevel van Kasteel Geldrop hier iets mee te maken lijken te hebben. Het gaat daarbij om 11-11, 16-16 en 16-11:

van wet 11, woord 11 (check) = WORDEN

van wet 16, woord 16 (check) = GHELIJCKE

van wet 16, woord 11 (check) = CONDITIEN

De uitkomst “worden ghelijcke conditiën” lijkt te suggereren dat er iets gelijk moet worden getrokken, of dat condities (voorwaarden) gelijk moeten worden gemaakt. Wat daar achter zit, kunnen wij terugvinden in de genoemde muur- en jaartalankers. Hierboven zagen wij al dat wij die splitsten in 11-11 en 16-16, met als resultaat 16-11.

Vervolgens bepalen wij welke letters bij deze getallen horen als wij ze afzetten op het alfabet. Het getal 11 staat daarbij voor de letter K en het getal 16 voor de letter P.

11-11 = K – K = Katholieke Kerk

16-11 = P – K = Protestante Kerk

Met deze uitkomst lijkt te worden gesuggereerd dat alles draait om iets dat betrekking heeft op de gezamenlijke oorsprong van beide richtingen: het Christendom in het algemeen.

De gevonden codewoorden geven vervolgens het geheim weer. Van “WORDEN GHELIJCKE CONDITIEN” kan namelijk een anagram worden gemaakt:

EIND WEG RELICTEN HOIJDONCK 

Dit is een opmerkelijke uitkomst. Een “relict” is een overblijfsel, een restant. In het geval van het klooster in Hooidonk, geldt dat het gebouw vanaf 1648 werd verlaten. Enkele jaren later, nadat het was verworden tot een bordeel, zijn de gebouwen gesloopt. Als wij spreken over de relicten van het klooster, kan dat in dit geval alleen maar om de bakstenen gaan.  Van de inventaris, inclusief de heilige houtsplinter, is bekend dat die een weg heeft gevonden naar abdij Rolduc in Limburg.

De uitkomst “EIND WEG RELICTEN HOIJDONCK” geeft aan dat Kasteel Geldrop het eindpunt was van de weg die de relicten vanuit Hooidonk hadden afgelegd. De conclusie ligt voor de hand dat de vermoedelijke bakstenen zijn hergebruikt bij een aanvullende restauratie van het kasteel. Alom wordt aangenomen dat de herbouw van Kasteel Geldrop in 1616 was afgerond, maar stel nu eens dat dat het beginjaar was? En dat er jaren later nog steeds bouwkundige aanpassingen werden gedaan? Dan bevat het middendeel van het kasteel (met de jaarankers 1616) mogelijk “de geest” van het voormalige klooster van Hooidonk…

Tot slot een opmerking over het plus-teken. Dit vonden wij eerder in het artikel over de westgevel van Kasteel Geldrop (zie aldaar). Daar pasten wij het toe om het getal 18 op te tellen bij 35, met als uitkomst (18)53, het geboortejaar van Vincent van Gogh. Het plus-teken op het wapen van Van Sprangh kan aldus worden gezien als een aanwijzing naar de relikwie: het “plus-teken” in de monstrans in de kerk van Nederwetten.

Maar het is Vincent van Gogh, die ons via zijn schilderij Populierenlaan in de herfst in code meer hierover gaat vertellen!