Privacyverklaring

(artwork.)schildersgeheimen.com (SG) is een activiteit van Jan Bakker WebTeksten, hierna: SG/JBWT. Via deze website worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook uw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met uw eigen naam) als persoonsgegeven.

SG/JBWT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door SG/JBWT dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • SG/JBWT duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • SG/JBWT de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • SG/JBWT u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • SG/JBWT passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van SG/JBWTT persoonsgegevens verwerken;
  • SG/JBWT uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

SG/JBWT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt SG/JBWT uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. SG/JBWT raadt u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-12-2021 om 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van Diensten van SG/JBWT worden gegevens van u verkregen. Daaronder kunnen zich persoonsgegevens bevinden. SG/JBWT bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te verwerken.

SG/JBWT gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres

Bij bepaalde onderdelen van SG/JBWT, zoals bij het kopen van leestoegang op artwork.schildersgeheimen.com, wordt u automatisch geregistreerd, zodat u later op de website kunt terugkeren. Na registratie bewaart SG/JBWT via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

SG/JBWT zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de (verwerkers)overeenkomst die u met SG/JBWT sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Toegang leesomgeving 

U kunt toegang krijgen tot een overzicht van uw gegevens waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen, en vanwaar u toegang kunt krijgen tot het leesonderdeel of de leesonderdelen waarvoor u heeft betaald.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij SG/JBWT een bestelling plaatst, wordt voor de afhandeling daarvan gebruikgemaakt van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan SG/JBWT uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Betalingen via artwork.schildersgeheimen.com

Aangezien artwork.schildersgeheimen.com een activiteit is van JBWT, worden betalingen voor leestoegang via JBWT afgehandeld. Dat gebeurt met iDEAL (Nederland) en Bancontact (België) in samenwerking met Digiwallet/TargetPay/TargetMedia. Zie: https://www.targetpay.com/dw-cookies/privacy-statement

Reclame

SG/JBWT verzorgt geen nieuwsbrief en ook geen reclame waarbij uw persoonsgegevens zijn betrokken.

Meldingen

Indien binnen een onderdeel waarvoor leestoegang is gekocht nieuwe relevante artikelen worden geplaatst, wordt de betreffende persoon of organisatie daarvan via een e-mailbericht op de hoogte gebracht.

Contactformulier

SG/JBWT biedt u op deze website de mogelijkheid om contact op te nemen c.q. vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens. Als u het vakje niet aanvinkt, wordt de e-mail niet verzonden.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan SG/JBWT via deze website locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. SG/JBWT heeft hier geen invloed op.

SG/JBWT raadt u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

SG/JBWT publiceert uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden/datalekken

Deze website wordt via SG/JBWTT gehost bij Antagonist B.V. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst. Antagonist B.V. doet er alles aan om deze website te beveiligen. Download het informatiebeveiligingsbeleid van JBWT: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/

Cookies

Op deze website kunnen naast functionele cookies ook cookies worden geplaatst voor statistische doeleinden. Lees daarvoor het cookiebeleid zoals dat op deze website wordt toegepast.

Beveiliging

Ook offline neemt SG/JBWT beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Lees daarvoor het informatiebeveiligingsbeleid van SG/JBWT.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door SG/JBWT bewaard voor zo lang als nodig om bestellingen via deze website af te handelen of voor de duur van een overeenkomst. Daarna bewaart SG/JBWT persoons- of betaalgegevens vanwege de fiscale bewaarplicht nog maximaal zeven jaar betaalgegevens.

Inzage, wijziging of vernietiging van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met SG/JBWT opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien of te verwijderen. Gebruik daarvoor het formulier op deze pagina: https://www.schildersgeheimen.nl/gegevenstoegang/

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u degelijk te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

SG/JBWT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt SG/JBWT u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Schildersgeheimen/Jan Bakker WebTeksten
privacy@janbakkerwebteksten.nl