Privacyverklaring

schildersgeheimen.nl is een activiteit van Jan Bakker WebTeksten, hierna: JBWT. Via deze website worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres en geboortedatum. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook uw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met uw eigen naam) als persoonsgegeven.

JBWT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door JBWT dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • JBWT duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • JBWT de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • JBWT u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • JBWT passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van JBWT persoonsgegevens verwerken;
  • JBWT uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

JBWT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt JBWT uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. JBWT raadt u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-09-2022 om 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van Diensten van JBWT worden gegevens van u verkregen. Daaronder kunnen zich persoonsgegevens bevinden. JBWT bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te verwerken.

JBWT gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • IP-adres

Reclame

JBWT verzorgt geen nieuwsbrief en ook geen reclame waarbij uw persoonsgegevens zijn betrokken.

Contactformulier

JBWT biedt u op deze website de mogelijkheid om contact op te nemen c.q. vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens. Als u het vakje niet aanvinkt, wordt de e-mail niet verzonden.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan JBWT via deze website locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. JBWT heeft hier geen invloed op.

JBWT raadt u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie 

JBWT publiceert uw gegevens niet.

Cookies

Op deze website kunnen naast functionele cookies ook cookies worden geplaatst voor statistische doeleinden. Lees daarvoor het cookiebeleid zoals dat op deze website wordt toegepast.

Inzage, wijziging of vernietiging van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met JBWT opnemen via het contactformulier.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u degelijk te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

JBWT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt JBWT u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Schildersgeheimen/Jan Bakker WebTeksten
privacy@janbakkerwebteksten.nl